Notulen/Jaaroverzicht

Notulen Jaarvergadering van de CVB
d.d. 14 maart 2017, totaal 28 aanwezige leden.
1. Opening
Precies om 20.00 uur opent voorzitter Piet van Sprang de jaarvergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij merkt een aantal nieuwe leden op. Fijn dat u allen de moeite heeft genomen om deze
vergadering bij te wonen. Speciaal welkom voor erelid Jan Jonker. Bericht van afzegging per mail van erelid
Dick Breedijk. Dick wenst ons een goede vergadering en vraagt naar de mogelijkheid om de vergadering per skype te volgen. Dat is niet haalbaar. Overige berichten van verhindering van Jan van Grondelle, Titi van Ditzhuyzen, Bert Hubert, Miep Meulblok, Tiny van der Maden, Cilia Weel en Walter Terlage. Piet vervolgt met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Helaas zijn een aantal leden en ook echtgenoten of partners van leden ons ontvallen door overlijden. Hen noemt hij niet bij naam, met uitzondering van Hans de Wijn, erelid en oprichter van de CVB. De voorzitter leest de nagedachtenis van Dick Breedijk voor. (De tekst zal worden geplaatst in de Bolleboos van april) en vraagt daarna staande een moment van stilte.
Het ledental stabiliseert een beetje blijft net onder de 250. Er gaan er net wat meer af, dan dat er bijkomen. De gemiddelde leeftijd stijgt, maar onder de nieuwe leden zijn veel dames.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 12 maart 2015
In de Bolleboos van mei 2016 en februari 2017 zijn de notulen gepubliceerd.
Terechte opmerking, dat onder punt 5 Begroting 2015
staat i.p.v. 2016. Dit wordt gecorrigeerd. Met dank aan de secretaris
mevrouw Mieke Ebell worden de notulen verder goedgekeurd.
3. Behandeling ingekomen stukken
Behalve de schriftelijke afzeggingen heeft de heer Jan van Grondelle
zich aangemeld voor de kascontrole commissie.
4. Jaarverslag 2016 van de secretaris
Het overzicht worden rondgedeeld, zodat de aanwezigen mee kunnen lezen. De secretaris mevrouw Ebell leest het jaarverslag 2016 voor, waarna het door de vergadering wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2016
De financiële stukken worden uitgedeeld en de leden krijgen gelegenheid om deze te lezen. Vanwege het gelijk trekken van het verenigingsjaar en het overbruggen van anderhalf jaar, geeft de penningmeester mevrouw Van der Linden extra uitleg over de stukken. In die periode is één maand minder contributie geïnd. Op een vraag wanneer de contributie 2018 geïnd zal worden, antwoordt de voorzitter dat dit eind januari zal zijn.
Op de vraag van Jan Jonker aan hoeveel leden een betalingsherinnering is gestuurd antwoordt de penningmeester 45 leden, waarna alle contributie is voldaan.
Begroting 2017
De penningmeester geeft uitleg over de begroting. Er is een kleine aderlating vanwege 3 maanden contributie ontvangsten i.p.v. 4 maanden. De afschrijvingen van materialen zijn minimaal.
De voorzitter merkt op dat de contributie jarenlang niet is verhoogd en dat is nu ook nog niet nodig. Ook is de verkoop van 2 laptops niet in de begroting opgenomen, evenmin de te verwachte donatie van de Bloeiende
Ledenactie van de Rabo bank. De begroting 2017 wordt goedgekeurd onder dankzegging voor het werk van de
penningmeester. Zij krijgt een welverdiend applaus.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Ruth Spaargaren en de heer Ton Doeswijk, heeft op zaterdag 4 maart in aanwezigheid van penningmeester mevrouw Van der Linden de kas gecontroleerd en veel vragen gesteld en steekproeven genomen. Alle boekstukken waren aanwezig en de boekhouding was overzichtelijk en prima in orde. Zij stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Bestuursverkiezing
De voorzitter heeft een lijstje gemaakt met jaartallen vanaf welk jaar vorige en huidige bestuursleden actief zijn. In verschillende functies is Piet vanaf 1988 actief en Andries vanaf 1993. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld
voor de volgens rooster aftredende secretaris Mieke Ebell en Huub Vlaming voor de cursusinfo. Beiden hebben zich
bereid verklaard om hun functies voort te zetten. Met handopsteken is de vergadering akkoord met de herbenoeming van deze bestuursleden.
Voorzitter Van Sprang overhandigt beiden onder dankzegging een envelop met inhoud. De voorzitter maakt gelijk gebruik om alle bestuursleden te bedanken. Nel voor het vele werk door het overgangsjaar. Huub die door zijn inzet en telefonisch contact met de cursisten, zorgt voor veel werk voor docent Andries. Door de PR van Louis vinden
ook veel buitenstaanders onze club.
Aanvullend bedankt de voorzitter, redacteur de heer Hendriks, webmaster mevrouw Spaargaren en de heer
Van Hulzen voor hun inzet en hulp.Ook zij ontvangen een envelop met bijbehorende waarderende woorden.
Tegen redacteur Rob zegt Piet: Rob, je bent weer teruggekeerd in je oude rol van vele jaren terug. Het was even moeilijk om je voorganger te evenaren, maar het is je gelukt. Het enige wat je vaak mist is input van de leden. Maar de Bolleboos staat steeds weer vol. Rob dank daarvoor.
Over webmaster zegt hij: Ruth heeft het ook afgelopen jaar weer goed de CVB op het internet laten zien. Uiteraard in het belang van allen. In goed overleg met de anderen is de website altijd up to date. Met veelal ook een terugblik op de voorbije bijeenkomsten en met eventuele foto’s. Ruth dank voor je grote inzet.
En ook tegen Geerhard van Hulzen voor zijn zaalondersteuning. Dank voor de maandelijkse ondersteuning in de zaal maar ook er buiten, op straat dus, voor het ophangen van de spandoeken. En een woord van dank voor Kees en Truus Klerk voor de maandelijkse zorgen en de tussendoortjes met cursussen en dergelijke.
De voorzitter vervolgt: kortom we hebben al bijna 35 jaar een leuke club, waarbij we ons doel, ondersteuning en uitbreiding van het computergebeuren uitdragen. Ook onderling wordt er veel hulp verleend. Daarnaast zijn we ook een soort gezelligheidsclub, waarbij velen telkens weer uitkijken naar de geplande zaterdag. We hebben leden uit de wijde omgeving, Amsterdam, Zaandam, Wormerveer, die regelmatig de club bezoeken.
De maandelijkse vergaderingen verlopen in prettige sfeer en zijn ook gezellig en ontspannend.
Na al deze dankbetuigingen volgt een welgemeend applaus.
8. Verkiezing kascontrolecommissie
Mevrouw Spaargaren treedt af en tot nieuwe voorzitter wordt benoemd de heer Doeswijk, samen met de heer J. van der Meer. Met algemene stemmen wordt als reserve de heer Van Grondelle aangesteld. (zie punt 3 ingekomen stukken).
9. Rondvraag
− De heer Ton Doeswijk vraagt of er een verzekering is. Piet antwoordt dat de vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeentelijke regeling voor alle vrijwilligers in de gemeente Haarlemmermeer. Er volgt een discussie over een bestuurlijke aansprakelijkheid. De voorzitter zegt toe, dat we de opmerkingen zullen meenemen en dit punt zullen onderzoeken.
− Volgens mevrouw Gré Weel lijkt het wel of men op de clubdag een nummertje moet trekken om hulp te krijgen. Advies is om vroegtijdig een mailtje te sturen met de vraag. Misschien kan een ander lid ook helpen. Of bij Nel informeren, wie zouden kunnen helpen.
− Mevrouw Ruth Spaargaren biedt zich aan voor hulp bij fotoboeken maken. Tevens meldt zij dat volgens de statistieken de bezoekers van de CVB website in een jaar tijd zijn verviervoudigd. Behalve uit het hele land registreert ze zelfs bezoekers uit China.
− Mevrouw Wil Wolffenbuttel vraagt wat te doen als je computer gehackt of gegijzeld wordt.
Antw.: Daarover ging de workshop van Andries de vorige clubdag. Op de website staat zijn verhandeling. Echter, NOOIT een onbekende mail openen. Bij twijfel, verwijderen.
Namens alle aanwezigen dankt Louis van den Bosch voorzitter Piet van Sprang voor al zijn inzet.
en hij krijgt een welverdiend applaus.
10. Sluiting van de vergadering om 21.30 uur
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van een drankje na te praten aan de bar.
Mieke Ebell-Roos, secretaris, 20 maart 2017


De secretaris, Jaaroverzicht – 2016  van de Computer Vereniging Bollenstreek Haarlemmermeer

Dames en Heren,

In 2016 was het Bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter                             Piet van Sprang

vicevoorzitter                       Andries Vermeulen

secretaris                             Mieke Ebell

penningmeester                  Nel van der Linden

bestuurslid inz. cursussen    Huub Vlaming

bestuurslid inz. PR               Louis van den Bosch

In 2016 heeft het bestuur 9x vergaderd, en wel op 12-1 / 9-2 / 8-3 / 5-4 / 10-5 / 30-8 / 4-10 / 8-11 en 6-12.

Het ledenaantal is iets verminderd. In januari 2016 was het ledenaantal 241. Eind december 2016 bedroeg dat 236. Dit overgangsjaar loopt het lidmaatschap van september 2016 t/m december 2017. Leden die per 31 december 2016 het lidmaatschap hebben opgezegd zijn met coulance behandeld.

De contributie bedraagt al jaren € 24,00 (of met machtiging € 22,50) per jaar

In 2016 is ons clubblad De Bolleboos 10x verschenen. Alle nummers kwamen van de hand van redacteur  Rob Hendriks, die kopij ontving van het bestuur. Indien nodig vulde Rob de kopij aan met een artikel en een paar mooie foto’s. De rubriek Vraag & Antwoord van Andries en Tips & Trucs worden hoog gewaardeerd.

Wilt u iets delen met de leden, schroom niet en stuur uw kopij naar bestuur of de redactie.

De Bolleboos  wordt naar keuze verzonden  per post of digitaal en staat ook elke maand op de website en kan daar worden gedownload.
Er waren 10 meetings in het Trefpunt, waarvan 4x met presentatie c.q. workshop.

Er waren 3 inloopmiddagen. Tijdens alle meetings en inloopmiddagen was de helpdesk aanwezig voor ondersteuning. Ook leden onderling hielpen elkaar. Dank aan alle ondersteuners.

2016 Meeting op zaterdag Activiteit
  9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst     ->helpdesk
  6 februari Presentatie over bescherming en privacy Windows 10
  5 maart geen presentatie               ->helpdesk
dinsdag 15 mrt Algemene Leden vergadering
dinsdag 22 mrt ·         Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  2 april presentatie iPad door Ferdinand de Grijs
  7 mei Workshop foto’s maken door Rob Hendriks
  4 juni geen presentatie               ->helpdesk
27 augustus Open Dag  en                    ->helpdesk
 1 oktober presentatie fotowedstrijd + uitslag
dinsdag  11 okt ·         Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  5 november Workshop etiketten maken
dinsdag  15 nov ·         Inloopmiddag in zaaltje Trefpunt
  3 december Geen presentatie               ->helpdesk en pepernoten

 

Andries Vermeulen heeft het afgelopen jaar 4x de cursus W10 gegeven. Elke cursus duurde  6 middagen. Er waren gemiddeld 9 tot 11 cursisten. Er was ondersteuning van Louis van den Bosch en af en toe een bestuurslid als extra invaller en niet te vergeten, Huub Vlaming, die alle planning deed en contact opnam met nieuwe cursisten.

Door Louis van den Bosch, onze PR man, zijn de activiteiten van de CVB wijd en zijd bekend gemaakt. De meldingen stonden zowel in de papieren edities als digitaal in Het Witte Weekblad en HC nieuws. Vaak een uitgebreid stuk in Nieuw Venneps Nieuwsblad, welke editie helaas gestopt is eind december.

Ruth Spaargaren, onze webbeheerder onderhoudt de CVB-website op een voortreffelijke manier. Op professionele wijze past zij regelmatig de site aan, zodat het een levendig geheel is. Ook heeft zij weer de fotowedstrijd georganiseerd. Op de website www.decvb.nl  kan iedereen informatie, activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging terugvinden.

Afgelopen jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Ferdinand de Grijs voor ondersteuning van iPad en iPhone. De groep leden, die hiervoor hulp zoekt is groeiende.

Tot slot willen we iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft ingezet, in welke vorm dan ook.

Vooruitkijkend, in oktober 2017 hopen we met elkaar samen het 35 jarig lustrum van onze vereniging te vieren.

Het bestuur wenst u allen een goed, gezellig en leerzaam computerjaar toe.

Mieke Ebell-Roos

9 maart 2017

 

Comments are closed.