Het ontstaan van de Computer Vereniging Bollenstreek.
(Op basis van bijdrage door Hans de Wijn (De Bolleboos september 1994) over 10 jaar CVB.)

Eigenlijk is onze CVB ontstaan uit een clubje van zendamateurs met de toen opkomende 27 MC apparatuur, de zgn. bakkies. Wij, Hans de Wijn en Han Dekker, noemden de vereniging met een mooi, interessant woord Communicatievereniging Voor de Bollenstreek (CVB). De communicatie hield oeverloos gezwam in zowel op de bakkies als op de vergaderingen. De wekelijkse, illegale vossenjacht op zondagmiddag was wel gezellig. Maar uiteindelijk is deze vereniging al snel opgeheven wegens gebrek aan leden.

In 1979 werd CB – Citizens’ Band ofwel 27 MC (megacycles, oude Engelse benaming voor megahertz MHz) – ook in ons land in korte tijd razend populair. Eerst tienduizenden, maar al snel honderdduizenden landgenoten waren illegaal bezig met een ‘bakkie’ thuis of in hun auto. De politiek en de PTT, de toenmalig bevoegde Nederlandse overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op ‘de ether’, konden onmogelijk tegen de stroom inroeien en eind 1979 werd de CB uiteindelijk gelegaliseerd, al moest je wel een licentie aanschaffen. Ook radioamateurs kenden in die tijd hun gloriedagen. De tijd van de jaren 80 komt nooit meer terug en dat is misschien maar beter ook. Want 15 stations in 1 straat gaf wel eens wat wrijving. Bijna iedereen was aan het ‘tokkelen’ op hun toestel met andere mensen uit hun buurt. Internet bestond uiteraard nog niet en de CB werd de voorloper van de sociale media zoals we die vandaag kennen.

Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, microblogs (bijvoorbeeld 𝕏, voor juli 2023 bekend als Twitter), social-boomarking, videosites (bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en TikTok), fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociaalnetwerksites als Facebook, LinkedIn en Google+ geschaard.

Han Dekker en Hans de Wijn, die een VIC20 bezat, kwamen vervolgens op het idee om een Commodore Vereniging voor de Bollenstreek op te zetten. De CVB groeide en genoot belangstelling. Er waren ook van die onverlaten, die kwamen met een ander merk computer aan, maar die werden natuurlijk niet toegelaten. Stel je voor, een Commodore club met een vreemd inferieur toestel. De CVB bleef groeien en zelfs handelaren in computersupplies waren geïnteresseerd om op meetings aanwezig te zijn. We kregen bekendheid bij de V.C.G.N., de landelijke commodore vereniging. Na veel onderhandelingen konden we een onderafdeling worden van de V.C.G.N. Een hele eer, we begonnen wat te betekenen. We hadden toen een krant met de toepasselijke naam ‘De Monitor’. Dat vonden ze bij V.C.G.N. zo mooi dat ze hun krant direct zo noemden.

Al spoedig kwamen we tot de ontdekking dat zij ons meer nodig hadden dan wij hun. Het kostte ons meer geld dan het opbracht en zagen al gauw dat we hier zo snel mogelijk mee moesten stoppen. We zijn toen weer zelfstandig gestart (de Monitor werd de Bolleboos) en we veranderden de naam in Computer Vereniging Bollenstreek, toegankelijk voor alle merken computers. Daar konden we als gerenommeerde computerclub natuurlijk niet meer onderuit.

De CVB in vogelvlucht en geparafraseerd op basis van dossieronderzoek. (Februari 2024).

Vogelenzang 17 mei 1984
Verslag vergadering voorlopig bestuur ‘Computerclub Vogelenzang’ waarin wordt besloten de rechtspersoonlijkheid aan te vragen. De op te stellen statuten zullen in een volgende vergadering aan de orde komen waarna naar een notaris kan worden uitgezien om de akte te laten passeren.

Bennebroek 4 september 1984
Verslag vergadering voorlopig bestuur ‘Computerclub Vogelenzang’ waarin de voordelen besproken worden aangaande een lidmaatschap van de in 1983 opgerichte V.C.G.N. (Vereniging Commodore Gebruikers Nederland). Besloten wordt de naam ‘Commodore Vereniging Bollenstreek’ te bezigen.

Sassenheim 5 november 1984
Brief aan secretariaat V.C.G.N. met als bijlage de overdracht ledenbestand ‘Commodore Vereniging Bollenstreek’ aan de V.C.G.N. met de uitgesproken wens dat wij als onderafdeling van uw vereniging een goede tijd tegemoet gaan.

Vogelenzang 12 maart 1985
Verslag vergadering regiobestuur V.C.G.N. Noord-Holland zuid waarin verslag wordt gedaan van de algemene vergadering V.C.G.N. De gevoelens over de contacten tussen het bestuur te Rijswijk en de regiobesturen waren dezelfde; namelijk vrij slecht. Voorstel om bestuur Rijswijk als landelijk bestuur te laten fungeren en voor de groep Rijswijk een nieuw regiobestuur te kiezen.

Oss 16 mei 1985
Brief van vijf regioafdelingen V.C.G.N aan bestuur van de V.C.G.N. waarin verslag gedaan wordt van de vergadering van 11 mei. In de vergadering is voorgesteld een verenigingsraad aan te stellen uit leden van alle afdelingen die met hoofdbestuur communiceert en eventueel corrigerend optreedt. Dit vanwege de ontevredenheid over de huidige structuur die volgens de vijf regioafdelingen het gevolg is van een te smalle basis om de totale V.C.G.N. goed te kunnen laten functioneren. De V.C.G.N. heeft bericht van verhindering gestuurd en afdelingen Zuid-Limburg en Zuid-Holland zuid zonder kennisgeving afwezig bij deze vergadering.

Vogelenzang 6 juni 1985
Verslag regiobestuur V.C.G.N.-afdeling Noord-Holland zuid.
Ten aanzien van de algemene ledenvergadering V.C.G.N op 29 juni 1985 wordt gesteld dat als de teneur erg negatief is, er overwogen zal worden om los te koppelen van de V.C.G.N.

Den Haag 25 juni 1985
Brief van bestuur V.C.G.N. aan bestuur V.C.G.N afdeling Noord-Holland zuid i.o. waarin geconstateerd wordt dat de communicatie vanuit het bestuur bijzonder stroef is verlopen. Daarom wordt het bestuur uitgebreid met een commissaris-afdelingen die vanuit het bestuur zaken aangaande de afdelingen zal behandelen.

Den Haag 25 juni 1985
Brief van bestuur V.C.G.N. aan bestuur V.C.G.N.-afdeling Noord-Holland zuid i.o. waarin aangegeven wordt dat financieel verslag niet gemaakt kan worden wegens omstandigheden zoals vakantie, privéomstandigheden en onvoldoende aanwezige vakkennis om dit verslag samen te stellen. De geplande ALV van 29 juni kan geen doorgang vinden. De uiterste datum voor het vervolg van de 3e ALV is 31 augustus 1985. Dan moet verantwoording worden afgelegd. Lukt dat niet dan zal een buitengewone vergadering voor die datum worden uitgeschreven waarin over bestuur en toekomst vereniging zal worden beslist. Van enkele afdelingen is nog geen sluitend financieel verslag 1984 ontvangen, geen opgave van inventaris per 31-12-1984 en geen enkele afdeling heeft een begrotingsplan 85 86 ingediend.

Sassenheim 24 juli 1985
Verslag vergadering regiobestuur V.C.G.N. Noord-Holland zuid.
Tijdens de V.C.G.N.-vergadering 29 juni 1985 zijn geen spijkers met koppen geslagen. Van het hoofdbestuur V.C.G.N. geen reactie op schrijven van 16 mei 1985 van de vijf V.C.G.N.-regiobesturen over de gang van zaken binnen de vereniging. Opnieuw een brief gestuurd op 10 juli 1985 naar bestuur in Rijswijk. Als voor 10 augustus geen uitnodiging wordt ontvangen voor de jaarvergadering 31 augustus 1985 zullen de leden van het regiobestuur ophouden te bestaan als V.C.G.N.-afdeling en per 1 september 1985 verder gaan als lokale computervereniging.

Den Haag 9 augustus 1985
Brief van bestuur V.C.G.N. aan bestuur V.C.G.N.-afdeling Noord-Holland zuid i.o. Problemen in de communicatie tussen de afdelingen en het bestuur. Het bestuur V.C.G.N is ter ore gekomen dat een aantal afdelingen een vergadering op 24 augustus heeft gepland.

Bennebroek 13 augustus 1985
Verslag vergadering regiobestuur van de V.C.G.N.-afdeling Noord-Holland zuid. Aan de orde is het schrijven d.d. 9 augustus van de V.C.G.N. waarvan de inhoud negatief is. In stemming komt het voorstel om als zelfstandige computerclub, buiten V.C.G.N. verband, verder te gaan. Het regiobestuur is unaniem van mening dat per 1 september ontkoppelt moet worden. De nieuwe vereniging heeft als naam ‘Commodore Vereniging Bollenstreek’ afgekort C.V.B. en de V.C.G.N.-leden zullen tot eind februari 1986 worden beschouwd als C.V.B-lid. Er wordt contact opgenomen met notariskantoor Dirven om de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te regelen.

Sassenheim 17 augustus 1985
Brief aan bestuur V.C.G.N. waarin medegedeeld wordt dat bestuur van afdeling ‘Vogelenzang’ besluit met ingang van 1 september 1985 weer als zelfstandige vereniging buiten de V.C.G.N. te gaan opereren. Ten aanzien van de verplichtingen van de V.C.G.N leden zal zoveel mogelijk worden voldaan tot en met februari 1986.

Den Haag 29 augustus 1985
Brief van bestuur V.C.G.N. aan bestuur V.C.G.N.-afdeling Noord-Holland zuid. Met referentie aan uw brief van 17 augustus jl. uitnodiging voor een gesprek op dinsdag 3 september omdat de V.C.G.N. zich niet kan verenigen met besluit.

Vogelenzang 17 september 1985
Verslag bestuursvergadering Commodore Vereniging Bollenstreek. De organisatie wordt vormgegeven door o.a. bepalingen m.b.t. lidmaatschap, invoeren van lidmaatschapskaart, mogelijkheid tot donateurschap, bestuurssamenstelling en commissies, clubblad met de naam Bolleboos.

Vogelenzang 1 oktober 1985
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. Aan de orde komen o.a. de financiële positie van de vereniging, mailing/clubblad, lidmaatschapskaart en instelling van jeugdlidmaatschap.

Sassenheim 22 oktober 1985
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek over de financiële opzet en conclusie dat er kostendekkend kan worden gewerkt met minimaal 40 leden, verenigingsstructuur, cursussen en publiciteit vereniging.

Sassenheim 14 november 1985
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. Een agendapunt ledenwerving en een mededeling dat alle nog in bezit zijnde spullen van de V.C.G.N. in februari 1986 aan hen zullen worden verstuurd. Algemene ledenvergadering CVB zal op donderdag 8 januari 1986 worden gehouden.

Vogelenzang 10 december 1985
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. De bestuursleden worden verzocht de statuten thuis voor te bereiden om ze dan in de volgende dagelijks bestuur vergadering te bespreken.
Op verzoek van bestuur V.C.G.N. om te komen met een afrekening tot en met 31 augustus 1985 wordt besloten een financieel verslag te maken tot de genoemde datum. Dat verslag zal met aanwezige materiaal eind januari 1986 aangetekend worden verstuurd.

Sassenheim 19 december 1985
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. In de statuten wordt ten aanzien van het lidmaatschap een verandering aangebracht. De mogelijkheid moet open zijn om per de eerste van de maand lid te worden, voor onbepaalde duur. Men betaalt dan voor een periode van 12 maanden.

Vogelenzang 7 januari 1986
Verslag van dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. Reguliere vergadering met de gebruikelijke agendapunten, geen bijzonderheden.

Vogelenzang 8 januari 1986 (Dorpshuis)
Verslag jaarvergadering Commodore Vereniging Bollenstreek. Hierin komt aan de orde, de opgang, de verenigingsvorm, de overgang van de vereniging naar de V.C.G.N. en het wederom zelfstandig worden van de vereniging hetwelk zijn beslag heeft gekregen per 1 september 1985.
De vergadering gaat akkoord met de ontwerp statuten die zullen worden aangeboden bij de notaris.
Over de kascontrolecommissie wordt niets in de statuten geregeld. Dit kan t.z.t. nog in een huishoudelijk reglement.

Bennebroek 28 januari 1986
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. Positieve reacties op clubblad Bolleboos.

Sassenheim 13 februari 1986
Verslag dagelijks bestuur Commodore Vereniging Bollenstreek. Naamgeving vereniging waarover na enige discussie wordt besloten de ‘C’ van de C.V.B. te lezen als Computer en niet als Commodore Vereniging Bollenstreek. Dit om ons niet af te sluiten van datgene wat er is aan nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Afsluitende rekening en verantwoording t.b.v. de V.C.G.N.
Penningmeester zal zo spoedig mogelijk dit afsluitende stuk opmaken. De secretaris zal de dan nog aanwezige V.C.G.N. stukken met dit financiële overzicht aangetekend opsturen.

De Zilk 13 maart 1986
Verslag dagelijks bestuur Computer Vereniging Bollenstreek. Het financieel verslag t.b.v. de V.C.G.N. zal zo spoedig mogelijk door de penningmeester aan de secretaris worden verzonden. Een financieel verslag over de CVB wordt de volgende vergadering ingebracht.

Vogelenzang 10 april 1986
Verslag dagelijks bestuur Computer Vereniging Bollenstreek. Financieel verslag t.b.v. de V.C.G.N. wordt goedgekeurd en zal met nog in bezit zijnde attributen worden verzonden aan de V.C.G.N. De begroting CVB wordt met instemming begroet en met de rekening CVB van juni – december 1985 wordt ingestemd.

Bennebroek 15 mei 1986
Verslag dagelijks bestuur Computer Vereniging Bollenstreek. De V.C.G.N. is voor de CVB afgerond.

Sassenheim 25 september 1986
Verslag dagelijks bestuur Computer Vereniging Bollenstreek. De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd en worden op 2 of 8 oktober door de notaris getekend.

Bennebroek 8 april 1987
Verslag bestuursvergadering Computer Vereniging Bollenstreek. De voorzitter merkt op dat de vereniging volgens de Bolleboos bestaat sedert 1885. De CVB dient daarom te worden opgenomen in het Guinness Book of Records.

Voorhout 25 september 1987
Brief van Computer Club Bollenstreek C.C.B. Verzoekt een gesprek met de CVB, naar aanleiding van toezending door de CVB van boekje over de CVB, over een verdeling van doelgebied of doelgroep van beide verenigingen. De CVB heeft accent op micro homecomputers en CCB het plan om in het PC en mainframe vlak te gaan werken.

Bennebroek 14 oktober 1987
Verslag bestuursvergadering Computer Vereniging Bollenstreek. Betreft CCB: na enige discussie wordt besloten hun voorzitter en secretaris uit te nodigen voor een gesprek.

Bennebroek 11 november 1987
Verslag bestuursvergadering Computer Vereniging Bollenstreek. Betreft CCB: houding van hen maar eventjes afwachten.

Sassenheim 5 februari 1989
Verslag bestuursvergadering Computer Vereniging Bollenstreek. Contact leggen met de HCC.

Bennebroek 8 maart 1989
Verslag bestuursvergadering Computer Vereniging Bollenstreek. Contact leggen met HCC over public domain programma’s voor de Amiga (de firma Amiga Corp is in 1984 opgekocht door Commodore).

Den Helder 22 september 1994
Brief van Computer Gebruikers Groep Den Helder dat ze niet kunnen ingaan op de uitnodiging van de CVB omdat ze op 1 oktober 1994 ook zelf hun tienjarig bestaan vieren.

Het bovenstaande overzicht over een periode van iets meer dan tien jaar, dat zich uitstrekt van mei 1984 tot september 1994, heeft historische waarde voor de Computer Vereniging Bollenstreek.

De informatie is afkomstig uit drie ordners met een pak aan diverse oude correspondentie van verschillende data vanaf begin 1984 tot het jaar 2009 waarvan het merendeel ten eerste onvoldoende van belang was om nog langer te bewaren en ten tweede daarom onnodig kastruimte in beslag nam. Het betreft o.a. verslagen bestuursvergaderingen, kascontroles, zaalhuren Trefpunt, De Rank, Beinsdorp, kamer van koophandel, RABO, MAKRO, Meerlanden en internet access organisatie.

Intussen kabbelt de Computer Vereniging Bollenstreek redelijk constant en nog steeds zelfstandig voort naar het 40-jarig jubileum in september 2025.

 


De Bolleboos.
(Op basis van bijdrage van Andries Vermeulen (De Bolleboos oktober 2014) over de naamgeving Bolleboos.)

Het woord Bolleboos is door de Dikke van Dale gekozen tot het mooiste woord van de laatste anderhalve eeuw. Mensen konden de afgelopen maand hun stem uitbrengen op de honderdvijftig Van Dale Jubileumwoorden. Dat zijn Nederlandse woorden die voor het eerst werden aangetroffen of courant (gangbaar of gebruikelijk) werden in een van de jaren tussen 1864 en 2014. Het woord dat de geschiedenis ingaat als hét Van Dale Jubileumwoord is de kandidaat uit het jaar 1866: bolleboos.

De Vlaamse hoofdredacteur van Van Dale, Ruud Hendrickx, vindt bolleboos een opmerkelijke keuze omdat het ‘een van de oudste woorden is uit de selectie’.

Het woord is volgens Van Dale ontstaan in 1866 en geleend uit het Hebreeuws (een Jiddisch woord). In die taal betekende het oorspronkelijk ‘Heer des huizes’. Tegenwoordig kennen we bolleboos vooral in de betekenis van uitblinker”, vult de Nederlandse hoofdredacteur Ton den Boon aan

Definitie van bolleboos zoals in Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 3e editie, 1884: BOLLEBOOS, m. (…bozen), (fig.) een bijzonder knap mensch; iemand die in iets uitmunt: ’t is een –.


Een animatie van de verschillende CVB logo’s en voorbladen van de Bolleboos.

Terug naar: Home
Pagina: Begin